GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ​

a) Gıda ve yem güvenilirliliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruyucu tedbirleri Bakanlığın belirlediği esasları il düzeyinde yürütmek,


b) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, işleme ve satış-pazarlama ile ilgili izin ve kayıtlarını yapmak, üretim, satış yeri ve toplu tüketim yerlerinin izleme, kontrol ve denetimlerini yapmak,


c) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,


ç) Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına göre üretilen ürünlerin gıda güvenirliği yönüyle denetimlerini yapmak,


d)Bakanlıkça verilen görev çerçevesinde gıda kalıntı izlemeleri yanında bireysel şikayet veya alo gıda ihbar hattına gelen şikayetlerle ilgili gerekli inceleme ve denetleme işlemlerini yürütmek,


e) Gıda ve beslenmeyle ilişkili olarak gerek bakanlıktan gelen, gerekse il düzeyinde belirlenmiş projelerle ilgili çalışmalar yürütmek


f) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek,


g) Yem ve yem katkı maddelerinin üretim, işleme ve satış, ihracat, ithalat ile ilgili olarak gerekli kontrolleri ve işlemleri yapmak, denetlemelerini gerçekleştirmek,


h) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgileri ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençler için eğitim programlarını ve projeleri uygulamak,


i) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak

BİTKİSEL GIDA VE YEMİN İHRACATI İÇİN SAĞLIK SERTİFİKASI BAŞVURUSU

Bitkisel gıda ve yemin ihracatında Sağlık Sertifikası başvurusu yapılırken aşağıdaki işlemler takip edilir.

1 - İhracat başvurusu öncesinde üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarafından ithalatçı firma ve ihraç edilecek ürünlere ait bilgilerin G.G.B.S’ye kaydedilerek Ön Bildirimde bulunulmalıdır. G.G.B.S’ye ürün kaydı için

Kullanıcı Adı: ihracat,

Parola: ihracat2012 

Şifre: 2012ihracat giriş bilgileri kullanılarak ggbs.tarim.gov.tr web adresinden sisteme giriş yapılır ve GGBS’ye ön bildirim yapılır. ( Bu işlemin detayları Ek – 7 de verilmiştir ) İhracatçı firmanın Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine kaydı yoksa bu işlem yapılmadan ihracatçı firmanın G.G.B.S’ye kaydı yaptırılır. İhracatçı firmanın G.G.B.S’ ye kaydının yapılabilmesi için vergi levhası, vekaletname, faaliyet belgesi ve ticaret sicil gazetesiyle firmanın bulunduğu İl Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir.

2 - GGBS'ye ihracatçı firma ve ihraç edilecek ürünlere ait bilgiler girildikten sonra "Ön Bildirim Numarası Al" butonuna basıldığında sistem tarafından ön bildirim numarası ve geçici şifre verilir. Sisteme girilen kaydı firmanın sorgulayabilmesi, ürün ekleme ve/veya güncelleme yapabilmesi için bu geçici şifreyi kullanması gerekir.

3 - Ön Bildirim Numarası, sistem tarafından verildikten sonra "Rapor" butonuna basılarak PDF formatında "İhracat Ön Bildirim Formu" çıktısı alınır. Form, üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarafından kaşelenir ve imzalanır. İhracat başvurusu için istenen diğer belgelerle birlikte İl Müdürlüğüne teslim edilir.GGBS'ye kaydı yapılan ihracat işlemlerine ilişkin başvuru, kaydın yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarafından aşağıdaki belgelerle birlikte sertifika talep edilecek ürünlerin bulunduğu İl Müdürlüğüne yapılır.

4 - Başvuru aşamasında istenen belgeler aşağıda verilmiştir.

a) Beyanname (Ek-1) (Bu belgede alıcı ülkenin ürünle ilgili herhangi bir talebinin bulunup bulunmadığının da beyan edilmesi gerekmektedir.) Beyanname tek nüsha halinde düzenlenir.

b) Ekli Liste (Ek-2) Ekli Liste, ihtiyaca göre aynı formatta olması şartıyla ürünlerin tek sayfaya sığmadığı durumlarda birden fazla sayfadan oluşabilir. İhracatçı her sayfada ad, soyadı ve tarih bilgilerini ekler, kaşeler ve imzalar. Ekli Liste doldurulurken başvuruyu yapan üretici veya ihracatçı firmanın adı, adresi, telefon ve faks numaraları ile eposta bilgilerini içeren antedli kağıdı kullanılır ve ürünün gıda veya yem olması durumu dikkate alınarak "...insan tüketimine uygun..." veya "...hayvan tüketimine uygun..." ifadelerinden biri Ekli Liste'ye yazılır. Ekli Listeler 2 nüsha halinde düzenlenir.

c) İhracat Ön Bildirim Formu (Ek-6)

ç) Alıcı ülke veya ithalatçı firma talebi doğrultusunda üretilmiş ürünlerin yurtiçi piyasaya sunulmayacağına dair Taahhütname (Ek-

d) Yetki Belgesi/Vekâletname

e) Alıcı ülkenin kontrol sıklığı uyguladığı ürünlerin belirli miktarlarda bileşen olarak yer

aldığı kompozit ürünlerin ihracatında, analiz gerekliliğinin tespiti amacıyla ürüne ait BileşenListesi

f) İthal edilmiş ürünün değişikliğe uğramadan ihraç edilmek istenmesi durumunda, fiili

ithalat aşamasında düzenlenen ithalat uygunluk yazısı ile ithalata ilişkin gümrük beyannamesi ve varsa analiz raporu

g) İhraç Edilecek Ürünlerin Kayıt veya Onay Belgelerinin fotokopileri

İHRACATTAN GERİ DÖNEN ÜRÜNLER İÇİN UYGUNLUK YAZISI BAŞVURU

İhraç edilen ürünlerin çeşitli nedenlerle geri dönmesi durumunda aşağıdaki belgeler hazırlanarak İl Müdürlüğüne başvuru yapılır.

a) İlgili gümrük Müdürlüğünden İl Müdürlüğüne hitaben yazılmış uygunluk talep yazısı,

b) İhracata ilişkin gümrük beyannamesi (çıkış ve giriş beyannameleri),

c) Varsa ihracat aşamasında Bakanlığımızdan alınmış sertifika veya sertifikalar, ürün organik ise organik sertifikası,

ç) Ürüne ait çıkış faturası (varsa giriş faturası),

d) İthal edilen ürünün ihraç edildikten sonra geri dönmesi halinde gümrüğe yazılan ithalat uygunluk yazısı,

e) Geri dönme nedeni.

Resmi kontrol sonucunda sadece etiket bilgilerinden kaynaklanan bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda; Ek-4'te yer alan Etiket Taahhütnamesi düzenlenir.​

İlimiz  genelinde;

Ocak ayında; 639 işletme denetimi yapılmış, 62 numune alınmış, 46 idari yaptırım kararı uygulanmış, 168 işletmeye İşletme Kayıt/Onay Belgesi düzenlenmiş, 39 Alo Gıda 174 şikayeti cevaplandırılmış, Rusya federasyonu için 333 ihracat numunesi alınmıştır.

Şubat ayında; 761 işletme denetimi yapılmış, 75 numune alınmış, 19 idari yaptırım kararı uygulanmış, 165 işletmeye İşletme Kayıt/Onay Belgesi düzenlenmiş, 35 Alo Gıda 174 şikayeti cevaplandırılmış, Rusya federasyonu için 423 ihracat numunesi alınmıştır.

Mart ayında; 1054 işletme denetimi yapılmış, 125 numune alınmış, 25 idari yaptırım kararı uygulanmış, 256 işletmeye İşletme Kayıt/Onay Belgesi düzenlenmiş, 40 Alo Gıda 174 şikayeti cevaplandırılmış, Rusya federasyonu için 547 ihracat numunesi alınmıştır.

Nisan ayında; 969 işletme denetimi yapılmış, 73 numune alınmış, 18 idari yaptırım kararı uygulanmış, 283 işletmeye İşletme Kayıt/Onay Belgesi düzenlenmiş, 44 Alo Gıda 174 şikayeti cevaplandırılmış, Rusya federasyonu için 505 ihracat numunesi alınmıştır.

Mayıs ayında; 1019 işletme denetimi yapılmış, 155 numune alınmış, 34 idari yaptırım kararı uygulanmış, 289 işletmeye İşletme Kayıt/Onay Belgesi düzenlenmiş, 70 Alo Gıda 174 şikayeti cevaplandırılmış, Rusya federasyonu için 597 ihracat numunesi alınmıştır.

Haziran ayında; 2015 işletme denetimi yapılmış, 116 numune alınmış, 68 idari yaptırım kararı uygulanmış, 470 işletmeye İşletme Kayıt/Onay Belgesi düzenlenmiş, 69 Alo Gıda 174 şikayeti cevaplandırılmış, Rusya federasyonu için 284 ihracat numunesi alınmıştır.

Temmuz ayında; 1517 işletme denetimi yapılmış, 98 numune alınmış, 59 idari yaptırım kararı uygulanmış, 369 işletmeye İşletme Kayıt/Onay Belgesi düzenlenmiş, 117 Alo Gıda 174 şikayeti cevaplandırılmış, Rusya federasyonu için 1 ihracat numunesi alınmıştır.

Ağustos ayında; 1256 işletme denetimi yapılmış, 140 numune alınmış, 74 idari yaptırım kararı uygulanmış, 204 işletmeye İşletme Kayıt/Onay Belgesi düzenlenmiş, 128 Alo Gıda 174 şikayeti cevaplandırılmıştır.

Eylül ayında; 699 işletme denetimi yapılmış, 75 numune alınmış, 28 idari yaptırım kararı uygulanmış, 159 işletmeye İşletme Kayıt/Onay Belgesi düzenlenmiş, 78 Alo Gıda 174 şikayeti cevaplandırılmıştır.

Ekim ayında; 906 işletme denetimi yapılmış, 75 numune alınmış, 18 idari yaptırım kararı uygulanmış, 172 işletmeye İşletme Kayıt/Onay Belgesi düzenlenmiş, 72 Alo Gıda 174 şikayeti cevaplandırılmıştır.

Ayrıca, Ekim Ayı içerisinde (16 Ekim 2015) Dünya Gıda Günü Menteşe İlçemiz Dumlupınar İlkokulu 1/C sınıfı öğrencilerine Dünya Gıda Gününün önemi vurgulanmış ve öğrencilerle işletme gezisi yapılmıştır.​

Kasım ayında; 1161 işletme denetimi yapılmış, 98 numune alınmış, 14 idari yaptırım kararı uygulanmış, 153 işletmeye İşletme Kayıt/Onay Belgesi düzenlenmiş, 48 adet "Alo Gıda 174" şikayeti cevaplandırılmış, Rusya federasyonu için 172 ihracat numunesi alınmıştır.​GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ADI SOYADIUNVANIİŞCEP
LEVENT TUNÇELMÜHENDİS10446080
MEHMET DEMİRALVETERİNER HEKİM10416081
MUSTAFA YEŞİLKAYAMÜHENDİS10406082
NASUH ÖZELHİZMETLİ10446083
PEMBE KOCASARI GÜLTEKİNVETERİNER HEKİM10406084
SEVİLAY KİRAZMÜHENDİS10406085
TÜLAY TANRIVERDİMÜHENDİS10406086​

''