26.10.2017 / Gösterim Sayısı : 849

Genç Çiftçi Projelerinin Askı Yedek Liste Sonuçları Açıklandı (11)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca "Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik" uygulanan, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017 / 10 ) 31 Mart 2017 tarihli 30024 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre,  ilimizde 2017 yılında 198 adet genç çiftçi hibe almaya hak kazanmış, bunun karşılığı toplamda   5.940.000 TL destek yapılacaktır.

Hibe sözleşmesini imzalamayan genç çiftçilerin yerine 26.10.2017-01.11.2017 tarihleri arasında askı yedek listesi askıya çıkarılmıştır.

Askı Yedek Listeden Hibe sözleşmesi imzalayacak olan genç çiftçilerin aşağıda belirtilen belgeler ile 02.11.2017-08.11.2017 tarihleri arasındaki 5 iş günü içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.  

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Projeleri için (TİGEM) Genç çiftçiye Ön Ödeme-Hibe Ödemesi yapılması için:

 1. Sözleşme Aşamasında İstenecek Belgeler:
 • Hibe Sözleşmesi (Sistemden),
 • Hayvan Alım Sözleşmesi (Sistemden),
 • Taahhütname (Tebliğ Eki-Noter Onaylı),
 • İkametgâh Belgesi (Sistemden Kontrol), (Projenin uygulanacağı yer
  ile aynı olması gerekir),
 • Vergi dairesinden vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
 • İcra takibinde olmadığına dair belge,
 • SGK' dan prim borcu olmadığına dair belge,
 • Takipte borcu olmadığına dair T.C. Ziraat Bankasından alınan belge,
 • İşletme Kapasite Belgesi,
 • Tapu ve Kira Sözleşmesi (Noter veya Muhtar Onaylı).
 • Hibe-Ön Ödeme Talep Dilekçesi.
   3.000,00 TL'nin TİGEM' in ilgili hesabına yatırıldığına dair dekont
         Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Projeleri Haricindeki Ödemeler İçin:
         Genç Çiftçiden İstenecek Belgeler:
 • Hibe Ödeme Talep Dilekçesi ve Ekleri,
 • Vergi dairesinden vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
 • SGK' dan prim borcu olmadığına dair belge,
 • İşletme Tescil Belgesi ( Ağıl/Ahır, Kanatlı, İpekböceği ve gıda üretimi ve işlemeye esas tesisler için istenir.)
 • İcra takibinde olmadığına dair belge,
 • Takipte borcu olmadığına dair T.C. Ziraat Bankasından alınan belge.
 • ÇKS belgesi veya proje konusunda Bakanlık uhdesinde kurulmuş olan HAYBİS, AKS, ÖKS, OTBİS vb. çiftçi kayıt sistemine üye olduğunu gösterir belge; proje uygulama ve takip sürecinde, ilgili kayıt sistemlerinin Bakanlığımızca belirlenen, yeni kayıt veya güncellemeye açık olduğu dönemde belge temini sağlanır. Sistemlerin kapalı olması ödemeyi engellemez.
 • Proje konusunda ve içeriğinde olan ürün ve malların doğal risklere karşı en az bir üretim döneminde veya en az bir yıl TARSİM tarafından sigortalandığına dair sigorta poliçe sureti,
 • Teknik şartname; genç çiftçinin alımını yaptığı bireysel sulama, sera, askı sistemi, üretim odası, arıcılık malzemeleri vb. kullanılan makine ve ekipmana ait üretici firmalardan temin edeceği teknik özellikleri içerir belge.
 • Diğer alımlara ait fatura, kasa fişi (ithal edilen makineler için tercüme edilmiş noter tasdikli fatura), ödeme ile ilgili eklere göre düzenlenerek aslı ve suretleri şeklinde il/ilçe müdürlüğüne ibraz edilecektir. Suretlerin aslına uygunluğu onaylandıktan sonra belgelerin asılları proje sahiplerine iade edilecektir.


Ek Dosyalar

''